FINANSE KSIĘKOWOŚĆ - aktualności

FK

Wersja 2015.0.3 z dnia 18.06.2015 zawiera następujące zmiany:

 • Dodano automatyczną blokadę księgowań w poprzednim roku po dacie 15 lipca bieżącego roku.
 • Zmodyfikowano funkcję eksportu sprawozdań do systemu BeSTi@ - nie są eksportowane pozycje, które zawierają same zera.

Wersja 2015.0.2 z dnia 23.02.2015 zawiera następujące zmiany:

 • Zaktualizowano druk sprawozdania RB-WSa.
 • W module "Sprawozdania" dla bilansu jednostkowego podczas ustalania parametrów wyliczenia dodano możliwość określenia rodzaju (pole przyjmuje dwa stany "saldo" oraz "obroty").
 • Dla wydruku "Zestawienie zbiorcze księgowań" znajdującego się w module "Budżet" dodano pole zaznaczenia "Saldo ogółem różne od zera". Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyszczególnienie na wydruku tylko paragrafów dla, których saldo ogółem od początku roku jest różne od zera.

Wersja 2015.0.1 z dnia 08.01.2015 zawiera następujące zmiany:

 • Zaktualizowano mechanizm eksportu sprawozdań RB-28S oraz RB-27S do programu BeSTi@ dla okresu Grudzień MF.

Wersja 2015.0.0 z dnia 02.01.2015 zawiera następujące zmiany:

 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2015 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Finanse Księgowość (domyślnie C:\INESA\FK\Dokumentacja).

Wersja 2014.2.3 z dnia 03.12.2014 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Dokumenty" dla dokumentów PK zmodyfikowano sposób tworzenia automatycznych księgowań na podstawie budżetu. Modyfikacja polega na dodaniu pola "Podstawa", w którym użytkownik określa czy chce pobrać plan kont z określonego dnia, czy konkretną korektę budżetu z określonego dnia. Lista dostępnych podstaw pojawi się po wciśnięciu przycisku "..." z prawej strony pola "Podstawa".
 • W oknie głównym programu w menu "Administracja" dodana została nowa pozycja menu - "Profil", w której użytkownik może określić domyślną ścieżkę zapisu i odczytu sprawozdań.

Wersja 2014.2.2 z dnia 18.04.2014 zawiera następujące zmiany:

 • Dla sprawozdań RB-28S, RB-27S, RB-50, RB-34S, RB-27ZZ, RB-N, RB-Z, RB-UZ oraz RB-ZN dodano możliwość importu danych z pliku XML.

Wersja 2014.2.1 z dnia 08.04.2014 zawiera następujące zmiany:

 • Dostosowano mechanizm eksportu sprawozdań do najnowszej wersji programu SJO BeSTi@.
 • Zmieniono wygląd głównych okien programu.

Wersja 2014.2.0 z dnia 06.02.2014 zawiera następujące zmiany:

 • W ustawieniach jednostki na zakładce "Sprawozdania" dodano pole "Nazwa jednostki". Jeżeli pole będzie wypełnione to w eksportowanych sprawozdaniach do programu BeSTi@ będzie zawarta informacja o nazwie jednostki. Uzupełnienie pola błędną lub inną niż w jednostce nadrzędnej nazwą uniemożliwi wczytanie sprawozdań.

Wersja 2014.1.2 z dnia 03.02.2014 zawiera następujące zmiany:

 • Dostosowano sprawozdania RB-28S i RB-27S do wersji obowiązujących w 2014 roku. Dodatkowo dla powyższych sprawozdań dodano mechanizm wydruku zbiorczego z możliwością wyboru czy grupować po dziale czy rozdziale.

Wersja 2014.1.1 z dnia 03.02.2014 zawiera następujące zmiany:

 • Dostasowano sprawozdania RB-N, RB-Z i RB-UZ do wersji obowiązujących w IV kwartale 2013 roku.

Wersja 2014.1.0 z dnia 23.01.2014 zawiera następujące zmiany:

 • Dla sprawozdań "Rachunek zysków i strat jednostki" oraz "Zestawienie zmian w funduszu jednostki" podczas definiowania parametrów, dodano nowe pole "Rodzaj". Pole przyjmuje wartości "Saldo" lub "Obroty", a możliwość jego ustawienia jest dostępna dopiero gdy pole "Sposób wykonania" będzie puste.
 • W module "Kartoteka kont" dla wydruków "Szczegółowe zestawienie obrotów i sald" oraz "Zbiorcze zestawienie obrotów i sald" dodano pole "Typ dokumentu", za pomocą którego można wybierać jakie typy dokumentów będą brane do wyliczenia.

Wersja 2014.0.0 z dnia 02.01.2014 zawiera następujące zmiany:

 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2014 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Finanse Księgowość (domyślnie C:\INESA\FK\Dokumentacja).
 • Dla sprawozdań RB-28S, RB-27S, RB-50, RB-34S, RB-27ZZ, "Bilans jednostki", "Rachunek zysków i strat jednostki", "Zestawienie zmian w funduszu jednostki" oraz w oknie "Wykonanie planu" dodano przycisk "Eksport do Excel". Funkcjonalność ta jest dostępna również w oknie "Klasyfikacja budżetowa" oraz "Dokumenty" w menu "Czynności"->"Eksport do Excel".

Wersja 2013.5.0 z dnia 23.10.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Kartoteka kont" dla wydruku "Szczegółowe zestawienia obrotów i sald" dodano możliwość wyboru poziomu kont.

Wersja 2013.4.0 z dnia 20.06.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Dokumenty" w mechanizmie przekierowania dokumentów do innej kartoteki dodano możliwość określenia zadania budżetowego, z którego pozycje będą przeniesione do nowej kartoteki. Domyślnie dodając nowe zadanie przekierowania (okno "Definicja zadania") program ustawia pole "Zadania" na "*Wszystkie*" co oznacza, że do nowej kartoteki przekierowane będą pozycje o dowolnej nazwie zadania.

Wersja 2013.3.0 z dnia 15.04.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Sprawozdania" dla sprawozdań RB-Z, RB-UZ, RB-N, RB-UN oraz RB-ZN przyśpieszono mechanizm wyliczania danych.
 • W module "Dokumenty" w mechanizmie przekierowania dokumentów do innej kartoteki dodano możliwość określenia strony księgowania, z której pozycje będą przeniesione do nowej kartoteki. Domyślnie dodając nowe zadanie przekierowania (okno "Definicja zadania") program ustawia pole "Strona księgowania" na "Saldo Wn i Ma" co oznacza, że do nowej kartoteki przekierowane będą pozycje ze strony Wn i Ma. Dodatkowo mamy możliwość ustawienia pola "Strona księgowania" w opcji "Saldo Wn" lub "Saldo Ma" co oznacza odpowiednio, że pozycje będą przenoszone tylko ze strony Wn lub tylko ze strony Ma.

Wersja 2013.2.3 z dnia 08.04.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Sprawozdania" dla wydruku sprawozdania RB-27ZZ poprawiono funkcjonalność wyświetlania danych.

Wersja 2013.2.2 z dnia 06.03.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Sprawozdania" dla sprawozdania RB-27ZZ dodano nowe parametry wyliczeniowe "Dochody otrzymane" oraz "Saldo końcowe ogółem".

Wersja 2013.2.1 z dnia 05.03.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Dokumenty" zmodyfikowano działanie przycisku "Nowy" dodając menu kontekstowe otwierające się po naciśnięciu strzałki znajdującej się z prawej strony tego przycisku. W menu kontekstowym dostępne są dwa tryby dodawania "Wstaw powyżej" - nowa pozycja zostanie dodana nad aktualną pozycją w tabeli oraz "Wstaw na końcu" - nowa pozycja zostanie dodana na końcu tabeli.

Wersja 2013.2.0 z dnia 21.02.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Sprawozdania" dodano aktualne formularze sprawozdań za rok 2012 tj. B-Jed - BILANS jednostki budżetowej, F-Rzs - Rachunek zysków i strat jednostki, F-Zzf - Zestawienie zmian w funduszu jednostki. Aby sprawozdania poprawnia się wyliczały dla każdego komórki należy ustawić odpowiednie parametry, głównie konto, z którego mają być pobierane dane.
  Po uzupełnieniu danych sprawozdania można wyeksportować do pliku XML, aby można było je ponownie zaimportować w przyszłości lub aby je wczytać do systemu BeSTi@. Jeśli podczas wyliczania sprawozdania pojawi się błąd programu "Procedure unknown", będzie to oznaczało nieaktualną wersję serwera bazy danych, w takiej sytacji prosimy o kontakt.

Wersja 2013.0.0 z dnia 02.01.2013 zawiera następujące zmiany:

 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2013 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Finanse Księgowość (domyślnie C:\INESA\FK\Dokumentacja). W skład dokumentacji wchodzi instrukcja obsługi programu oraz struktura danych.
 • W module "Kartoteka kont" w oknie "Księgowania kont" dla tabeli zawierającej księgowania dodano pasek filtra ułatwiający wyszukiwanie ewentualnych pomyłek podczas księgowania.
 • W module "Dokumenty" w oknie tworzenia dokumentu księgowego PK dodano przycisk "Pobierz z budżetu". Przycisk umożliwia automatyczne utworzenie dokumentu księgowego na podstawie klasyfikacji budżetowej. Funkcjonalność ta może mieć zastosowanie przy tworzeniu kartoteki "Plan finansowy".

Wersja 2012.0.0 z dnia 02.01.2012 zawiera następujące zmiany:

 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2012 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Finanse Księgowość (domyślnie C:\INESA\FK\Dokumentacja). W skład dokumentacji wchodzi instrukcja obsługi programu oraz struktura danych.

Wersja 2011.3.1 z dnia 17.11.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module BUDŻET:
 • W tabeli "Klasyfikacja budżetowa" dodano kolumnę "Wykonanie". W kolumnie tej wyświetlana jest aktualna wartość wykonania.
 • W module SPRAWOZDANIA:
 • W sprawozdaniu RB-34S dodano możliwość eksportu do systemu BeSTi@.

Wersja 2011.3.0 z dnia 19.09.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module DOKUMENTY:
 • Dodano słownik treści księgowań dostępny w oknach księgowania pozycji. Aby wczytać treść ze słownika należy wcisnąć przycisk "..." obok pola "Treść" w oknie księgowania pozycji. Dzięki tej funkcjonalności nie ma konieczności wielokrotnego wpisywania powtarzających się treści.

Wersja 2011.1.0 z dnia 03.06.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module BUDŻET:
 • Dla wydruków "Budżet - Plan" oraz "Budżet - Wykonanie planu" dodano możliwość wyboru ostatniego znaku paragrafu, dzięki któremu można przygotować bardziej szczegółowe wydruki.
 • Dla wydruku "Zestawienie EFS" dodano możliwość wyboru w jaki sposób program ma interpretować środki EFS oraz środki własne. Wyboru można dokonać wpisując odpowiednio ostatni znak paragrafu w polach odpowiadających środkom EFS oraz środkom własnym.
 • W module DOKUMENTY:
 • Zaktualizowano wydruk "Zestawienie dokumentów EFS" do wersji obowiązującej w roku 2011 oraz dodano nowy sposób rozliczania środków EFS. Używając nowego sposobu nie trzeba osobno księgować kwoty netto i kwoty VAT, ale wystarczy te dane wpisać w odpowiednich polach w rubryce EFS. Aby powrócić do poprzedniego sposobu (osobno księgowana kwota netto i kwota VAT) należy wejść w oknie głównym w menu "Administracja"->"Jednostki" do okna konfiguracji jednostki, następnie przejść na zakładkę "Inne ustawienia" i odznaczyć pole "rozliczając EFS księguję osobno kwoty netto i kwoty VAT".

Wersja 2011.0.1 z dnia 12.05.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module BUDŻET:
 • Dodano możliwość wydruku planu budżetu w takiej formie, w której dla jednego paragrafu widnieje tyle kolumn w tabeli z kwotami planu, ile jest zadań budżetowych. Wydruk dostępny jest w menu "Wydruki->Budżet - Plan" po zaznaczeniu pola "Zadania w kolumnach".

Wersja 2011.0.0 z dnia 10.01.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module SPRAWOZDANIA:
 • Zaktualizowano sprawozdanie RB-WS obowiązującego w roku 2011 oraz dodano roczne sprawozdania RB-UN i RB-UZ.
 • Dla sprawozdań RB-28S i RB-27S dodano możliwość przygotowania sprawozdania za miesiąc grudzień 2010 r.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © INESA s.c. 2001-2017