FINANSE KSIĘKOWOŚĆ - aktualności

FK

Wersja 2017.6.0 z dnia 19.07.2017 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Środki trwałe" dodano nowy wydruk "Spis inwentarza".
 • W module "Środki trwałe" dodano możliwość wprowadzania ilości dla wyposażenia. Możliwa jest również likwidacja częściowa wyposażenia. Jeśli okaże się, że po aktualizacji na liście wyposażenia będą znajdować się pozycje, które zostały już zlikwidowane, a program będzie pokazywał ilość aktualną większą niż zero, należy wtedy uzupełnić takie pozycje o dokumenty likwidacyjne.
 • W module "Dokumenty" w oknie dokumentu księgowanego dodano kolumnę "Nazwa konta".

Wersja 2017.5.0 z dnia 08.05.2017 zawiera następujące zmiany:

 • Dodano możliwość zapisywania sprawozdań bezpośrednio w bazie programu FK. Aby zapisać sprawozdanie należy wcisnąć przycisk "Zapisz". Aby otworzyć sprawozdanie należy użyć przycisku "Otwórz".
 • Dokonano zmian w metodzie ustalania parametrów wyliczeń w sprawozdaniach. Od tej pory parametry wyliczeń nie są wspólne dla wszystkich sprawozdań - każde sprawozdanie ma swoje okno "Parametry wyliczeń". Przed przygotowaniem sprawozdań proszę o upewnienie się czy parametry są poprawne, a także proszę o ustalnie parametrów dla sprawozdania RB-27ZZ od nowa.
 • W ustawieniach jednostki na zakładce "Fakturowanie/Rejestr VAT" dodano pole zaznaczenia "Poł. naz. jedn. z naz. jedn. nadrz." (połącz nazwę jednostki z nazwą jednostki nadrzędnej) - opcja ma zastosowanie tylko na wydruku deklaracji VAT-7 i sprawia, że na wydruku pojawia się nazwa jednostki nadrzędnej wraz z nazwą jednostki dla której deklaracja jest generowana.

Wersja 2017.4.0 z dnia 09.03.2017 zawiera następujące zmiany:

 • Dodano możliwość stworzenia deklaracji VAT-7.
 • Podczas dodawania pozycji w rejestrze zakupu umożliwiono ustalanie czy dana pozycja dotyczy środka trwałego.

Wersja 2017.3.1 z dnia 15.02.2017 zawiera następujące zmiany:

 • Zaktualizowano mechanizm generowania pliku JPK_VAT.

Wersja 2017.3.0 z dnia 08.02.2017 zawiera następujące zmiany:

 • Zaktualizowano wydruk "Rachunek zysków i strat jednostki" do wzoru obowiązującego w bieżącym roku.
 • W module "Środki trwałe" dodano czwartą zakładkę "Inne2" (nazwę tej zakładki można zmienić w ustawieniach jednostki -> zakładka "Inne ustawienia" - dzięki temu każdy użytkownik może dostosować ją do własnych potrzeb). Zakładka "Inne2" działa na podobnych zasadach jak zakładka "Wyposażenie" oraz "Inne".

Wersja 2017.2.0 z dnia 01.02.2017 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Rejestr VAT" zaktualizowano wzory wydruków rejestrów zakupu i sprzedaży.

Wersja 2017.1.0 z dnia 16.01.2017 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Środki trwałe" podczas wprowadzania środka trwałego dodano możliwość ustalania początkowego umorzenia.
 • W module "Dokumenty" poprawiono mechanizm wczytywania wzorców księgowań.
 • W module "Kasa" w oknie "Raporty" dodano filtr umożliwiający pokazanie raportów tylko z wybranego okresu.
 • W module "Budżet" zmodyfikowano wydruk "Budżet - plan" przyciemniając tło w wierszach zawierających działy i rozdziały, aby wydruk był bardziej czytelny.

Wersja 2017.0.0 z dnia 02.01.2017 zawiera następujące zmiany:

 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2017 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Finanse Księgowość (domyślnie C:\INESA\FK\Dokumentacja).
 • W module "Rejestr VAT" dostosowano funkcję eksportu do pliku JPK_VAT według schematu obowiązującego od 1 stycznia 2017 roku.

Wersja 2016.5.0 z dnia 22.12.2016 zawiera następujące zmiany:

 • Dodano nowy moduł "Fakturowanie" umożliwiający tworzenie faktur sprzedaży.
 • Dodano nowy moduł "Rejestr VAT" umożliwiający tworzenie rejestru vat sprzedaży oraz zakupu. Rejestr vat sprzedaży tworzony jest automatycznie na podstawie dokumentów sprzedaży - należy użyć funkcji "Importuj z faktur". Natomiast do rejestru vat zakupu należy wprowadzać pozycje ręcznie. Każdy z rejestrów można wydrukować, a także wyeksportować do pliku JPK_VAT. Ważne jest aby na początku pracy wprowadzić w danych jednostki zakładka "Fakturowanie/Rejestr VAT" informacje o prewspółczynniku oraz wskaźniku struktury sprzedaży na dany rok.
 • W module "Dokumenty" dodano możliwość edycji numeru dziennika oraz treści dokumentu przekierowanego z innej kartoteki.
 • W module "Dokumenty" zmieniono sposób wczytywania szablonów księgowania dając użytkownikowi wybór, czy poprzednie dane mają być usuwane.

Wersja 2016.4.0 z dnia 21.10.2016 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Środki trwałe" dodano nową funkcjonalność - inwentaryzacje (przycisk "Inwentaryzacje". Funkcjonalność umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji uwzględniając środki trwałe, wyposażenie oraz inne. Aby przygotować inwentaryzacje należy w oknie "Inwentaryzacje" wcisnąć przycisk "Nowa", następnie uzupełnić parametry inwentaryzacji. Pod przyciskiem "Pomieszczenia" należy wskazać pomieszczenia, których inwentaryzacja dotyczy. Pod przyciskiem "Lista osób powiąz. z inwent.", możliwe jest wskazanie osób, które uczestniczą w inwentaryzacji oraz wskazać im odpowiednią rolę (dzięki wybranej roli dana osoba będzie widniała w odpowiednim miejscu na wydruku).
 • W module "Środki trwałe" na zakładkach "Wyposażenie" oraz "Inne" umożliwiono kopiowanie pozycji. Aby skopiować pozycję należy zaznaczyć pozycję następnie wcisnąć przycisk "Kopiuj wyposażenie/inne".
 • W module "Środki trwałe" umożliwiono ręczną modyfikację planu rat. Aby zmodyfikować plan rat należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pozycji, którą chcemy zmodyfikować i wybrać opcję "Modyfikuj pozycję planu". Zostanie otwarte nowe okno, w którym można dokonywać zmian. Przycisk "Akceptuj" w tym oknie posiada podwójną funkcjonalność, która dostępna jest jeśli klikniemy w "trójkącik" znajdujący się z prawej jego strony. Możliwe jest zaakceptowanie tylko zmian w danej pozycji lub zaakceptowanie i skopiowanie ich na następne pozycje. Umożliwiono również dodawanie oraz usuwanie pozycji raty. Zmodyfikowany plan należy przeliczyć za pomocą przycisku "Przelicz raty".
 • W module "Kasa" dodano nowy typ dokumentu ZL (zaliczka).
 • W module "Dokumenty" dodano funkcjonalność automatycznego przeksięgowania środków. Przycisk umożliwiający taką operację dostępny jest w oknie edycji dokumentu "Przeksięguj". Aby utworzyły się automatycznie księgowania należy wybrać okres, który nas interesuje, podać maskę konta źródłowego, następnie wybrać konto docelowe z listy dostępnych i wcisnąć przycisk "Wykonaj".
 • W module "Dokumenty" dodano możliwość zapisywania wybranego dokumentu księgowego jako wzorzec. Aby zapisać wzorzec należy kliknąć w "trójkącik" znajdujący się z prawej strony przycisku "Wczytaj wzorzec" i wybierając opcję z rozwiniętej listy "Zapisz wzorzec" lub "Zapisz wzorzec jako". Zapisany wzorzec można użyć podczas księgowania przywołując go poprzez przycisk "Wczytaj wzorzec".

Wersja 2016.3.0 z dnia 06.06.2016 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Kasa" dodano nowe typy dokumentów LW (lista wypłat), FA (faktura), RA (rachunek) oraz DL (delegacja).
 • W module "Środki trwałe" dodano rejestrowanie zmian podczas zmiany miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej materialnie oraz likwidacji dla zakładek "Wyposażenie" oraz "Inne". Rejestrowanie zmian odbywa się poprzez wygenerowanie odpowiedniego dokumentu: MN (zmiana miejsca użytkowania), MO (zmiana osoby odpowiedzialnej) oraz LN (likwidacja).

Wersja 2016.2.0 z dnia 14.04.2016 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Kasa" dodano nowe wersje wydruku dowodu wpłaty i wypłaty (format A6). Umożliwiono także wydruk wielu pozycji na raz.
 • W module "Środki trwałe" na zakładce "Środki trwałe" dla wydruku "Kartoteka" dodano możliwość wyboru czy pokazywać plan amortyzacji.
 • W module "Środki trwałe" dodano trzecią zakładkę "Inne" (nazwę tej zakładki można zmienić w ustawieniach jednostki -> zakładka "Inne ustawienia" - dzięki temu każdy użytkownik może dostosować ją do własnych potrzeb). Zakładka "Inne" działa na podobnych zasadach jak zakładka "Wyposażenie".

Wersja 2016.1.0 z dnia 05.02.2016 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Środki trwałe" dla wydruków "Ewidencja środków trwałych" oraz "Ewidencja wyposażenia" dodano możliwość wyboru kryteriów takich jak "osoba materialnie odpowiedzialna" oraz "nazwa środka trwałego/wyposażenia".
 • W module "Kasa" zmieniono wygląd raportu kasowego (stary raport jest zapisany pod nazwą "raport_kasowy2.fr3" i można go ustawić jako domyślny wybierając go w oknie "Szablony wydruków", dostępnym w menu "Administracja" głównego okna programu.
 • W module "Kasa" umożliwiono tworzenie raportów kasowych za wybrany przez użytkownika okres.
 • W module "Kasa" dla wydruku "Raport za okres" umożliwiono wybór okresu.

Wersja 2016.0.0 z dnia 29.12.2015 zawiera następujące zmiany:

 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2016 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Finanse Księgowość (domyślnie C:\INESA\FK\Dokumentacja).
 • W module "Środki trwałe" dla wydruku "Ewidencja środków trwałych" dodano możliwość wyboru kryteriów takich jak "pomieszczenie" oraz "KŚT".
 • W module "Środki trwałe" w kartotece wyposażenia dodano słownik kategorii oraz do wydruku "Ewidencja wyposażenia" dodano możliwość wyboru kryteriów takich jak "pomieszczenie" oraz "kategoria".

Wersja 2015.1.0 z dnia 10.12.2015 zawiera następujące zmiany:

 • Dodano nowy moduł "Środki trwałe". Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Dla środków trwałych dostępne są dwie metody amortyzacji: liniowa i degresywna (jeśli wybierzemy współczynnik amortyzacji większy niż 1) oraz dostępny jest słownik z klasyfikacją środków trwałych. Naliczenie amortyzacji odbywa się poprzez wywołanie funkcji "Nalicz amortyzację". W systemie rejestrowane są także wszelkie operacje na środku trwałym. Zarówno dla środków trwałych jak i wyposażenia istnieje możliwość przygotowania wydruku ewidencji środków trwałych/wyposażenia za wybrany przez użytkownika okres.
 • Dodano nowy moduł "Kasa". Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji operacji kasowych za pomocą dokumentów "KP" oraz "KW", a także umożliwia utworzenie raportu kasowego "RK", podsumowującego operacje z danego dnia.
 • Dodano możliwość przydzielania uprawnień do pracy z określonym modułem programu. Aby zmienić wybranemu użytkownikowi uprawnienia należy wejść do z okna głównego programu w menu "Administracja"->"Użytkownicy", następnie wybrać użytkownika i nacisnąć przycisk "Modyfikuj" (operacja możliwa do wykonania tylko dla użytkownika z uprawnieniem "Administrator").

Wersja 2015.0.3 z dnia 18.06.2015 zawiera następujące zmiany:

 • Dodano automatyczną blokadę księgowań w poprzednim roku po dacie 15 lipca bieżącego roku.
 • Zmodyfikowano funkcję eksportu sprawozdań do systemu BeSTi@ - nie są eksportowane pozycje, które zawierają same zera.

Wersja 2015.0.2 z dnia 23.02.2015 zawiera następujące zmiany:

 • Zaktualizowano druk sprawozdania RB-WSa.
 • W module "Sprawozdania" dla bilansu jednostkowego podczas ustalania parametrów wyliczenia dodano możliwość określenia rodzaju (pole przyjmuje dwa stany "saldo" oraz "obroty").
 • Dla wydruku "Zestawienie zbiorcze księgowań" znajdującego się w module "Budżet" dodano pole zaznaczenia "Saldo ogółem różne od zera". Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyszczególnienie na wydruku tylko paragrafów dla, których saldo ogółem od początku roku jest różne od zera.

Wersja 2015.0.1 z dnia 08.01.2015 zawiera następujące zmiany:

 • Zaktualizowano mechanizm eksportu sprawozdań RB-28S oraz RB-27S do programu BeSTi@ dla okresu Grudzień MF.

Wersja 2015.0.0 z dnia 02.01.2015 zawiera następujące zmiany:

 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2015 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Finanse Księgowość (domyślnie C:\INESA\FK\Dokumentacja).

Wersja 2014.2.3 z dnia 03.12.2014 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Dokumenty" dla dokumentów PK zmodyfikowano sposób tworzenia automatycznych księgowań na podstawie budżetu. Modyfikacja polega na dodaniu pola "Podstawa", w którym użytkownik określa czy chce pobrać plan kont z określonego dnia, czy konkretną korektę budżetu z określonego dnia. Lista dostępnych podstaw pojawi się po wciśnięciu przycisku "..." z prawej strony pola "Podstawa".
 • W oknie głównym programu w menu "Administracja" dodana została nowa pozycja menu - "Profil", w której użytkownik może określić domyślną ścieżkę zapisu i odczytu sprawozdań.

Wersja 2014.2.2 z dnia 18.04.2014 zawiera następujące zmiany:

 • Dla sprawozdań RB-28S, RB-27S, RB-50, RB-34S, RB-27ZZ, RB-N, RB-Z, RB-UZ oraz RB-ZN dodano możliwość importu danych z pliku XML.

Wersja 2014.2.1 z dnia 08.04.2014 zawiera następujące zmiany:

 • Dostosowano mechanizm eksportu sprawozdań do najnowszej wersji programu SJO BeSTi@.
 • Zmieniono wygląd głównych okien programu.

Wersja 2014.2.0 z dnia 06.02.2014 zawiera następujące zmiany:

 • W ustawieniach jednostki na zakładce "Sprawozdania" dodano pole "Nazwa jednostki". Jeżeli pole będzie wypełnione to w eksportowanych sprawozdaniach do programu BeSTi@ będzie zawarta informacja o nazwie jednostki. Uzupełnienie pola błędną lub inną niż w jednostce nadrzędnej nazwą uniemożliwi wczytanie sprawozdań.

Wersja 2014.1.2 z dnia 03.02.2014 zawiera następujące zmiany:

 • Dostosowano sprawozdania RB-28S i RB-27S do wersji obowiązujących w 2014 roku. Dodatkowo dla powyższych sprawozdań dodano mechanizm wydruku zbiorczego z możliwością wyboru czy grupować po dziale czy rozdziale.

Wersja 2014.1.1 z dnia 03.02.2014 zawiera następujące zmiany:

 • Dostasowano sprawozdania RB-N, RB-Z i RB-UZ do wersji obowiązujących w IV kwartale 2013 roku.

Wersja 2014.1.0 z dnia 23.01.2014 zawiera następujące zmiany:

 • Dla sprawozdań "Rachunek zysków i strat jednostki" oraz "Zestawienie zmian w funduszu jednostki" podczas definiowania parametrów, dodano nowe pole "Rodzaj". Pole przyjmuje wartości "Saldo" lub "Obroty", a możliwość jego ustawienia jest dostępna dopiero gdy pole "Sposób wykonania" będzie puste.
 • W module "Kartoteka kont" dla wydruków "Szczegółowe zestawienie obrotów i sald" oraz "Zbiorcze zestawienie obrotów i sald" dodano pole "Typ dokumentu", za pomocą którego można wybierać jakie typy dokumentów będą brane do wyliczenia.

Wersja 2014.0.0 z dnia 02.01.2014 zawiera następujące zmiany:

 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2014 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Finanse Księgowość (domyślnie C:\INESA\FK\Dokumentacja).
 • Dla sprawozdań RB-28S, RB-27S, RB-50, RB-34S, RB-27ZZ, "Bilans jednostki", "Rachunek zysków i strat jednostki", "Zestawienie zmian w funduszu jednostki" oraz w oknie "Wykonanie planu" dodano przycisk "Eksport do Excel". Funkcjonalność ta jest dostępna również w oknie "Klasyfikacja budżetowa" oraz "Dokumenty" w menu "Czynności"->"Eksport do Excel".

Wersja 2013.5.0 z dnia 23.10.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Kartoteka kont" dla wydruku "Szczegółowe zestawienia obrotów i sald" dodano możliwość wyboru poziomu kont.

Wersja 2013.4.0 z dnia 20.06.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Dokumenty" w mechanizmie przekierowania dokumentów do innej kartoteki dodano możliwość określenia zadania budżetowego, z którego pozycje będą przeniesione do nowej kartoteki. Domyślnie dodając nowe zadanie przekierowania (okno "Definicja zadania") program ustawia pole "Zadania" na "*Wszystkie*" co oznacza, że do nowej kartoteki przekierowane będą pozycje o dowolnej nazwie zadania.

Wersja 2013.3.0 z dnia 15.04.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Sprawozdania" dla sprawozdań RB-Z, RB-UZ, RB-N, RB-UN oraz RB-ZN przyśpieszono mechanizm wyliczania danych.
 • W module "Dokumenty" w mechanizmie przekierowania dokumentów do innej kartoteki dodano możliwość określenia strony księgowania, z której pozycje będą przeniesione do nowej kartoteki. Domyślnie dodając nowe zadanie przekierowania (okno "Definicja zadania") program ustawia pole "Strona księgowania" na "Saldo Wn i Ma" co oznacza, że do nowej kartoteki przekierowane będą pozycje ze strony Wn i Ma. Dodatkowo mamy możliwość ustawienia pola "Strona księgowania" w opcji "Saldo Wn" lub "Saldo Ma" co oznacza odpowiednio, że pozycje będą przenoszone tylko ze strony Wn lub tylko ze strony Ma.

Wersja 2013.2.3 z dnia 08.04.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Sprawozdania" dla wydruku sprawozdania RB-27ZZ poprawiono funkcjonalność wyświetlania danych.

Wersja 2013.2.2 z dnia 06.03.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Sprawozdania" dla sprawozdania RB-27ZZ dodano nowe parametry wyliczeniowe "Dochody otrzymane" oraz "Saldo końcowe ogółem".

Wersja 2013.2.1 z dnia 05.03.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Dokumenty" zmodyfikowano działanie przycisku "Nowy" dodając menu kontekstowe otwierające się po naciśnięciu strzałki znajdującej się z prawej strony tego przycisku. W menu kontekstowym dostępne są dwa tryby dodawania "Wstaw powyżej" - nowa pozycja zostanie dodana nad aktualną pozycją w tabeli oraz "Wstaw na końcu" - nowa pozycja zostanie dodana na końcu tabeli.

Wersja 2013.2.0 z dnia 21.02.2013 zawiera następujące zmiany:

 • W module "Sprawozdania" dodano aktualne formularze sprawozdań za rok 2012 tj. B-Jed - BILANS jednostki budżetowej, F-Rzs - Rachunek zysków i strat jednostki, F-Zzf - Zestawienie zmian w funduszu jednostki. Aby sprawozdania poprawnia się wyliczały dla każdego komórki należy ustawić odpowiednie parametry, głównie konto, z którego mają być pobierane dane.
  Po uzupełnieniu danych sprawozdania można wyeksportować do pliku XML, aby można było je ponownie zaimportować w przyszłości lub aby je wczytać do systemu BeSTi@. Jeśli podczas wyliczania sprawozdania pojawi się błąd programu "Procedure unknown", będzie to oznaczało nieaktualną wersję serwera bazy danych, w takiej sytacji prosimy o kontakt.

Wersja 2013.0.0 z dnia 02.01.2013 zawiera następujące zmiany:

 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2013 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Finanse Księgowość (domyślnie C:\INESA\FK\Dokumentacja). W skład dokumentacji wchodzi instrukcja obsługi programu oraz struktura danych.
 • W module "Kartoteka kont" w oknie "Księgowania kont" dla tabeli zawierającej księgowania dodano pasek filtra ułatwiający wyszukiwanie ewentualnych pomyłek podczas księgowania.
 • W module "Dokumenty" w oknie tworzenia dokumentu księgowego PK dodano przycisk "Pobierz z budżetu". Przycisk umożliwia automatyczne utworzenie dokumentu księgowego na podstawie klasyfikacji budżetowej. Funkcjonalność ta może mieć zastosowanie przy tworzeniu kartoteki "Plan finansowy".

Wersja 2012.0.0 z dnia 02.01.2012 zawiera następujące zmiany:

 • Zamieszczono dokumentację obowiązującą na dzień 1 stycznia 2012 roku. Dokumentacja znajduje się w katalogu DOKUMENTACJA w katalogu głównym programu Finanse Księgowość (domyślnie C:\INESA\FK\Dokumentacja). W skład dokumentacji wchodzi instrukcja obsługi programu oraz struktura danych.

Wersja 2011.3.1 z dnia 17.11.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module BUDŻET:
 • W tabeli "Klasyfikacja budżetowa" dodano kolumnę "Wykonanie". W kolumnie tej wyświetlana jest aktualna wartość wykonania.
 • W module SPRAWOZDANIA:
 • W sprawozdaniu RB-34S dodano możliwość eksportu do systemu BeSTi@.

Wersja 2011.3.0 z dnia 19.09.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module DOKUMENTY:
 • Dodano słownik treści księgowań dostępny w oknach księgowania pozycji. Aby wczytać treść ze słownika należy wcisnąć przycisk "..." obok pola "Treść" w oknie księgowania pozycji. Dzięki tej funkcjonalności nie ma konieczności wielokrotnego wpisywania powtarzających się treści.

Wersja 2011.1.0 z dnia 03.06.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module BUDŻET:
 • Dla wydruków "Budżet - Plan" oraz "Budżet - Wykonanie planu" dodano możliwość wyboru ostatniego znaku paragrafu, dzięki któremu można przygotować bardziej szczegółowe wydruki.
 • Dla wydruku "Zestawienie EFS" dodano możliwość wyboru w jaki sposób program ma interpretować środki EFS oraz środki własne. Wyboru można dokonać wpisując odpowiednio ostatni znak paragrafu w polach odpowiadających środkom EFS oraz środkom własnym.
 • W module DOKUMENTY:
 • Zaktualizowano wydruk "Zestawienie dokumentów EFS" do wersji obowiązującej w roku 2011 oraz dodano nowy sposób rozliczania środków EFS. Używając nowego sposobu nie trzeba osobno księgować kwoty netto i kwoty VAT, ale wystarczy te dane wpisać w odpowiednich polach w rubryce EFS. Aby powrócić do poprzedniego sposobu (osobno księgowana kwota netto i kwota VAT) należy wejść w oknie głównym w menu "Administracja"->"Jednostki" do okna konfiguracji jednostki, następnie przejść na zakładkę "Inne ustawienia" i odznaczyć pole "rozliczając EFS księguję osobno kwoty netto i kwoty VAT".

Wersja 2011.0.1 z dnia 12.05.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module BUDŻET:
 • Dodano możliwość wydruku planu budżetu w takiej formie, w której dla jednego paragrafu widnieje tyle kolumn w tabeli z kwotami planu, ile jest zadań budżetowych. Wydruk dostępny jest w menu "Wydruki->Budżet - Plan" po zaznaczeniu pola "Zadania w kolumnach".

Wersja 2011.0.0 z dnia 10.01.2011 zawiera następujące zmiany:

  W module SPRAWOZDANIA:
 • Zaktualizowano sprawozdanie RB-WS obowiązującego w roku 2011 oraz dodano roczne sprawozdania RB-UN i RB-UZ.
 • Dla sprawozdań RB-28S i RB-27S dodano możliwość przygotowania sprawozdania za miesiąc grudzień 2010 r.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone © INESA s.c. 2001-2024